Diety krajowe w podróżach służbowych w 2018 roku
Pracownicy

Diety krajowe w podróżach służbowych w 2018 roku

Praca i wykonywanie zadań służbowych na polecenie naszego pracodawcy znajdując się poza siedzibą firmy lub poza stałym miejscem pracy związana jest z ponoszeniem dodatkowych wydatków. Pracownikowi, który znajduje się w takiej sytuacji przysługują należności związane z pokryciem kosztów wynikających z podróży. Zaliczają się do nich na przykład koszty wyżywienia w podróży, na które przysługę mu dieta.

Jak obliczyć wysokość diety służbowej w podróży krajowej

Warunki przyznawania diet wynikających z podróż służbowych w sferze budżetowej, na przykład dla podróży krajowych, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), który nazywać będziemy dalej rozporządzeniem delegacyjnym. Wszyscy pracodawcy spoza strefy budżetowej podlegają również przepisom tego aktu prawnego pod warunkiem, że w przepisach wewnątrzzakładowych lub w umowach o prace nie uregulowano samodzielnie innych zasad zwrotu należności związanych z podróżami służbowymi. Wysokości diety obliczana jest za czas od momentu rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu), aż do powrotu (przyjazdu) po zakończeniu wykonywania zadań służbowych. W przypadku gdy podróż trwa mniej niż dobę stosuje się następujące reguły:

 • Podróż trwająca mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • Podróż trwająca od 8 do 12 godzin – przysługuje nam 50% diety,
 • Podróż trwająca ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości 30 złotych

W momencie, gdy podróż służbowa trwa więcej niż 24 godziny, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, zaś każda niepełna ale rozpoczęta doba rozliczana jest zgodnie z następującymi zasadami:

 • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (§ 7 ust. 2 rozporządzenia delegacyjnego).

Ustawodawca określił tez inne przypadki, w których dieta nie przysługuje. Są to sytuacje, gdy:

 • pracownikowi zapewniono bezpłatne wyżywienie na cały czas podróży
 • pracownika delegowano do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,
 • pracownik przebywający w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni skorzystał z prawa do powrotu, w dniu wolnym od pracy, do miejscowości swojego stałego lub czasowego pobytu (dieta nie przysługuje za czas pobytu w miejscu zamieszkania).

Przyznawanie diet następuje po uwzględnieniu całego czasu podróży służbowej zaczynając od godziny wyjazdu, aż do godziny powrotu zgodnie z opisanymi wyżej zasadami. Doba podróży służbowej liczona jest jako kolejne 24 godziny od momentu rozpoczęcia podróży.

Zmniejszanie wysokości diety służbowej w podróżach zagranicznych

Kwota diety w wysokości 100% wynosi 30 złotych. Kwota ta zmniejsza się w związku z zapewnieniem bezpłatnego wyżywienia zgodnie z następującymi zasadami:

 • śniadanie – zmniejsza dietę o 25%
 • obiad – zmniejsza dietę o 50%
 • kolacja – zmniejsza dietę o 25% (§ 7 ust. 4 rozporządzenia delegacyjnego).

Również w momencie gdy korzystamy z usług hotelarskich w ramach których zapewniono nam wyżywienie zastosowanie znajdują zasady opisywane wyżej. Najczęściej odlicza się 25% diety w związku ze śniadaniem wliczonym w cenę pokoju. Należało by również nadmienić, że niezależnie od tego, jaka jest wysokość diety przewidzianej dla pracownika, kwota zmniejszana diety z tytułu zapewnienia pracownikowi określonego posiłku odliczana jest od kwoty ustawowej 30 złotych zgodnie z poglądem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie przekazanym naszemu Wydawnictwu 16 kwietnia 2013 r. Ustalanie diet krajowych odbywa się w odniesieniu do doby podróży służbowej, w czasie gdy pracownik może mieć zapewnione nawet całodzienne wyżywienie. Liczona jest ona od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia i upływa po pełnych 24 godzinach od początku podróży. W związku z tym podróży służbowej nie jest zbieżna z dobą astronomiczną

Stan na: 30.08.2018 r.