ZUS Z-3 – wszystko na temat zaświadczenia
Podatki i ZUS

ZUS Z-3 – wszystko na temat zaświadczenia

Wśród bardzo dużej ilości druków, z którymi musi się zmierzyć przedsiębiorca, znajduje się także ZUS Z-3. Składa go i wypełnia pracodawca, kiedy to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wypłacać pracownikowi chorobowe. W jaki sposób należy uzupełnić tego typu formularz?

Wstęp – dane płatnika i pracownika

Druk ZUS Z-3 powinien zostać poprawnie sporządzony, aby nie opóźnić całej procedury. Dlatego też dobrze jest dowiedzieć się, co powinno się znajdować w poszczególnych rubrykach. W poniższym artykule postaramy się ten temat bardziej przybliżyć. Pomocne może być dokładne omówienie poszczególnych pól po kolei. Zatem dokument rozpoczyna się danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi płatnika składek, czyli pracodawcy. Tutaj warto wiedzieć, że podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest konieczne. Dopiero w kolejnych dwóch częściach wypełniane są dane personalne oraz adresowe osoby zatrudnionej. Następnie zaznacza się cel złożenia takiej deklaracji, czyli rodzaj zasiłku lub świadczenia oraz uzupełnia okres, za który ma zostać złożony. Powyższe dane to dopiero początek. O tym, co znajduje się dalej, można przeczytać poniżej.

Jak należy wypełnić punkty od 1 do 5?

W dalszej części podać powinno się okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy oraz wskazać, czy chodzi o umowę tymczasową. Istotne dla urzędu będzie także odpowiedź na pytanie, czy obowiązki wykonywane są za granicą. Natomiast jeśli zadeklarowany okres ubezpieczenia jest krótszy aniżeli 30 dni, to konieczne jest wypełnienie punktu drugiego, czyli poprzednich okresów ubezpieczenia. Z kolei, jeżeli nie trwa więcej niż rok, to w punkcie trzecim wykazać należy wszystkie poprzednie. Punktu 4 nie trzeba wypełniać, gdy nie dotyczy on bezpośrednio pracownika. Mowa tutaj o tym, że niezdolność do pracy powstała wskutek choroby zawodowej, wypadku przy pracy, albo też miała miejsce w drodze do lub z firmy. Informacje w kolejnej części wpisuje się, gdy osoba w czasie niezdolności do pracy jest na bezpłatnym albo wychowawczym urlopie, przebywa w więzieniu lub w areszcie tymczasowym.

Wypełnianie punktów od 6 do 10

Druk Z-3 ZUS zawiera także informacje na temat wypłaconego już w danym roku kalendarzowym wynagrodzenia przez pracodawcę, które obowiązywało w okresach niezdolności do pracy. Podać należy dokładne daty. W punkcie 7 płatnik zaznacza czy chodziło o zasiłek chorobowy, macierzyński, czy też świadczenia rehabilitacyjne. W kolejnym polu jest miejsce na wpisanie serii i numeru zwolnienia lekarskiego, które do płatnika składek wpłynęło. Poniżej trzeba wskazać liczbę osób zgłoszonych do składek ubezpieczenia zdrowotnego w firmie bez względu na wysokość etatu, dotyczy to również osób mających umowy agencyjne. Nie wlicza się za to ludzi na urlopach bezpłatnych i wychowawczych, jak również księży, ponieważ podlegają oni ubezpieczeniu chorobowemu. Punkt 10 należy wypełnić, gdy zaświadczenie płatnika składek dotyczy zasiłku macierzyńskiego.

Składniki wynagrodzenia za dane okresy

W punktach od 11 do 14 znajdziemy tabele, w których wpisuje się składniki wynagrodzenia za konkretny okres. Mamy tutaj miesiąc, kwartał, rok i inne okresy. Należy zatem rozdzielić wpływy, które otrzymywane są z różną częstotliwością. W innych punktach znajdzie się na przykład miesięczny przychód i premia kwartalna. Podawane kwoty nie mogą być pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Powinno się wypisać pensję za okres roku, który poprzedzał bezpośrednio miesiąc, w którym pojawiła się niezdolność do pracy. W punkcie 15 podać trzeba daty i płacę za dodatkowe, podpisane z pracodawcą umowy, jeśli takowe istnieją. Chodzi tutaj na przykład o umowę zlecenie, o dzieło, czy agencyjną. W kolejnym punkcie jest miejsce, w którym płatnik może wpisać wszelkie uwagi, jakie mają wpływ na prawo do świadczeń. Pod spodem znajduje się już tylko rubryka, w której podać trzeba numer konta pracownika oraz jest też miejsce na złożenie podpisu.

Jak widać druk ZUS Z-3 może niektórym osobom przysporzyć nieco trudności. Wynika to choćby z dużej ilości rubryk do wypełnienia. Nie wszystkie one wydają się całkowicie jasne. Natomiast pomóc może zapoznanie się z konkretnymi przykładami, ponieważ znacznie łatwiej jest zrozumieć całość w kontekście sytuacyjnym. Dlatego warto sięgać po dostępne objaśnienia.

Stan na: 21.08.2018 r.