Ważne terminy podatkowe – kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS
Podatki i ZUS

Ważne terminy podatkowe – kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

W terminarzu każdego przedsiębiorcy nie może zabraknąć dat płatności podatkowych i składkowych.

VAT, PIT, ZUS, zaliczki, rozliczenia, składki, zeznania, płatności – orientować muszą się w wymaganych terminach przede wszystkim osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Do kiedy VAT?

Termin płatności VAT, czyli podatku od towarów i usług, to – co do zasady – 25. dzień miesiąca w przypadku miesięcznej płatności lub 25. dzień stycznia, kwietnia, lipca i października w przypadku zapłaty kwartalnej. To jednak nie wszystkie ważne terminy podatkowe, związane z tym świadczeniem. Warto pamiętać także:

  • VAT-7 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług) – składana za poprzedni miesiąc, do 25. dnia miesiąca
  • VAT-UE (Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów) – składana za miesiąc lub kwartał (biorąc pod uwagę wartość przeprowadzanych transakcji wewnątrzunijnych), do 15. dnia miesiąca w wersji papierowej, do 25. dnia miesiąca w wersji elektronicznej
  • do 5. dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-14 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych)
  • do 25. dnia każdego miesiąca – termin złożenia informacji VAT-27; termin złożenia deklaracji VAT-8 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu); termin złożenia deklaracji VAT-9M; termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu; termin złożenia deklaracji VAT-13 (rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników); termin złożenia JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny), przesyłanego przez wszystkich czynnych podatników VAT
  • do 25. dnia miesiąca (kwartalnie: styczeń, kwiecień, lipiec, październik) – termin złożenia deklaracji VAT-7K (mali podatnicy); termin złożenia deklaracji VAP-1
  • do ostatniego dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-11
  • 1 października – termin złożenia deklaracji VAT-REF

Podatek dochodowy – do kiedy?

Najważniejszym terminem w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych jest 30 kwietnia każdego roku – jest to termin zapłaty różnicy między podatkiem należnym, a sumą, która została przekazana na konto Urzędu Skarbowego w ramach zaliczek (dotyczy to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Ponadto, przedsiębiorcy pamiętać muszą, iż 5. dnia każdego miesiąca mija termin płatności podatku w formie karty podatkowej, a 20. dnia każdego miesiąca upływa termin płatności zaliczki PIT według skali podatkowej, według podatku liniowego, w formie uproszczonej oraz termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych, termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika i termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo, 20. dzień stycznia, kwietnia, lipca i października to data płatności zaliczki PIT kwartalnej, płatności kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Pamiętać należy także, że:

  • 20. dnia stycznia – upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego; termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał; termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
  • ostatniego dnia stycznia – mija termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych); termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne); termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową); termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy); termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników; termin złożenia przez płatnika do US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników; termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne)

Natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych najważniejsze daty to: 31 marca (CIT-8, CIT-8A, CIT-8B; Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), 5. dzień każdego miesiąca (termin przekazania przez płatnika pobranego zryczałtowanego podatku, przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby oraz termin złożenia deklaracji CIT-7), 20. dzień każdego miesiąca (termin płatności zaliczki CIT i zaliczki CIT w formie uproszczonej) oraz 20. dzień stycznia, kwietnia, lipca i października (termin płatności kwartalnej zaliczki CIT).

Terminy wpłat do ZUS

Zdecydowanie mniej terminów trzeba zapamiętać w przypadku płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 10. dnia każdego miesiąca należy uiścić składki (ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne) pracodawców, którzy nie zatrudniają pracowników, natomiast do 15. dnia każdego miesiąca należy opłacić składki za pracodawcę i zatrudnionych.

Stan na: 2.07.2018 r.