Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?
Podatki i ZUS

Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS – zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Wysokość składki zmienia się co roku i zależy od podstawy, której wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Co wpływa na wartość składki ZUS przedsiębiorcy?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobligowana jest do opłacania dwóch składek – zdrowotnej i społecznej. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa. Wysokość całej składki ZUS przedsiębiorcy zależy głównie od przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4443 zł brutto, a minimalne 2100 zł brutto. Ile wynosi składka ZUS w takim wypadku?

Dla kogo preferencyjne składki ZUS?

Niższy ZUS przedsiębiorcy należy się osobom, które założyły działalność gospodarczą. Można z niego korzystać przez 24 miesiące, a podstawa wymiaru składek zależy od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego. Dokładniej podstawa preferencyjnych składek społecznych stanowi jego 30%. Przykładowo w roku 2018, w którym minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł podstawę wylicza się następująco: 2100 zł x 30%, co oznacza, że ZUS przedsiębiorcy wynosi 630 zł.

Ile wynosi składka ZUS dla pozostałych przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące automatycznie przechodzą na tzw. „duży ZUS”. Wysokość procentowa składek społecznych w tym przypadku wynosi tyle samo dla przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki, jak i pełny ZUS. Natomiast różnica polega na wyliczeniu od innych podstaw. Bierze się tu pod uwagę prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę na dany rok. Podstawę składek ZUS stanowi 60% tej kwoty. W roku 2018 podstawa ta wyniesie 2665,80 zł według wyliczeń: 4443 zł × 60% = 2665,80 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – dla wszystkich taka sama

Składka, która pokrywa ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich przedsiębiorców taka sama, bez względu na to opłacają mały czy duży ZUS. Jest to składka obowiązkowa i nie ma możliwości, aby z niej zrezygnować. Ustala się ją na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wpłatami z zysku w poprzedzającym kwartale (w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł). Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, w związku z tym podstawa składki zdrowotnej w roku 2018 wynosi 3554,93 zł (75% x 4739,91 zł), a a sama składka zdrowotna to 319,94 zł.

Składki ZUS pracodawcy

Dodatkowo każdy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na umowę o pracę zobowiązany jest do opłacania za nich składek. Podstawa wymiaru składek dla pracownika nie jest kwotą ustaloną odgórnie. Ile wynosi składka ZUS za pracownika? Jest ona zależna od wynagrodzenia brutto, które on otrzymuje. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien wypłacać kwotę nie niższą niż ta, którą gwarantują przepisy, czyli w 2018 roku jest to 2100 zł brutto. Część składek opłacanych jest przez pracownika (tzn. są one potrącane z wynagrodzenia), a pozostałą część opłaca pracodawca z własnych środków. Przykładowo jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne równe 2100 zł brutto, musi dodatkowo opłacić składki: emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną, co razem wyniesie go 451,00 zł. W związku z czym „na rękę otrzyma 1649 zł netto. Drugą część to składki ZUS pracodawcy i są to ponownie składka emerytalna i rentowa, a także: wypadkowa, na Fundusz Pracy oraz FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W przypadku wynagrodzenia minimalnego składki te w sumie wynoszą 432,81, w związku z czym rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy wyniesie 2532,80 zł (2100 zł + 432,81 zł).

Jak wylicza się składki ZUS pracodawcy?

Poszczególne składki ZUS pracodawcy wylicza się poprzez pomnożenie kwoty wynagrodzenia brutto przez poniższe wartości:

  • składka emerytalna 9,76%

  • składka rentowa 6,5%

  • składka wypadkowa 1,8%

  • składka FGŚP 2,45%

W sumie pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Stan na: 13.08.2018 r.