Założenie działalności – formularz CEIDG-1 z omówieniem
Księgowość

Założenie działalności – formularz CEIDG-1 z omówieniem

Przedsiębiorcą można zostać już po prawidłowy wypełnieniu jednego druku.

Druk CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to jednocześnie wniosek o założenie działalności gospodarczej. W praktyce jest to jedyny dokument, który należy wypełnić, by otworzyć firmę – to również zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

Formularz dostępny jest na ministerialnej stronie internetowej prod.ceidg.gov.pl. Można go również pobrać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Wypełniony druk można dostarczyć osobiście do urzędu (posiadając ze sobą dowód tożsamości), wysłać listem poleconym albo wypełnić w systemie internetowym. Posiadanie profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego pozwala na złożenie wniosku w całości przez Internet i uwierzytelnienie go elektronicznym podpisem. W ciągu jednego dnia roboczego firma zostanie wpisana do CEIDG, dzięki czemu będzie można rozpocząć działalność.

CEIDG – formularz

Na naszej stronie www.www.dzialalnosc.pl dostępne jest bezpłatne narzędzie, które pomoże przyszłym przedsiębiorcom z wypełnieniem najtrudniejszych elementów wniosku CEIDG. Zachęcamy do jego wypróbowania,  a poniżej prezentujemy jedynie ogólny opis wniosku CEIDG.

W pierwszej części formularza określić należy rodzaj wniosku (w przypadku zakładania działalności, to wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy) oraz dane wnioskodawcy. Tutaj wskazać trzeba swoje imiona, nazwisko, imiona rodziców, płeć, obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości, jego serię i numer (lub dane dokumentu potwierdzające status cudzoziemca), a także numery PESEL, NIP i REGON (albo zaznaczyć fakt nieposiadania ich). W tej części druku znajduje się też oświadczenie o prawdziwości danych, braku prawomocnych zakazów do założenia działalności oraz posiadaniu tytułów do wskazanych później nieruchomości. Kolejne pola dotyczą adresu zamieszkania wnioskodawcy oraz jego adresu zameldowania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (m.in. kraj, województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer nieruchomości i lokalu, kod pocztowy).

Druga część wniosku dotyczy zakładanej firmy. Uzupełnić tutaj trzeba jej nazwę (w jej skład wchodzić musi imię i nazwisko przedsiębiorcy), przewidywaną liczbę pracujących oraz zatrudnionych, rodzaje działalności gospodarczej określone symbolami zgodnymi z Polską Klasyfikacją Działalności (i rodzaj przeważający), jak również nazwę skróconą firmy i datę rozpoczęcia działalności. Data nie może być wcześniejsza od dnia złożenia wniosku, jednak może być późniejsza. Następnie wskazać należy dane do kontaktu (telefon, e-mail, , strona internetowa) oraz zgodę (lub jej brak) na udostępnianie tych danych z CEIDG. Dalej określić trzeba główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (dane teleadresowe), adres do doręczeń oraz dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli zostało zaplanowane). Miejsca te muszą rzeczywiście istnieć, nie muszą być jednak własnością przedsiębiorcy – mogą to być np. wynajmowane lokale.

Kolejne pola dotyczą zgłoszeń do ZUS/KRUS. Wniosek CEIDG-1 wypełniony zawiera informację o dacie powstania obowiązku opłacania składek ZUS oraz umożliwia dołączenie stosownego zgłoszenia (ZZA, ZWUA, ZUA, ZIUA, ZCNA) dotyczącego obowiązku ubezpieczeniowego. Drukiem tym, w razie potrzeby, wskazać można także dane dla potrzeb KRUS.

Wnioskiem tym przekazać można również informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej (wraz z datami).

W następnej części wniosku określane są kwestie związane z urzędem skarbowym, m.in. informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych (np. aktualny naczelnik właściwy do spraw ewidencji podatników). W tym miejscu wskazać również należy formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwości są cztery: podatek na zasadach ogólnych (z dwoma stawkami, 18% i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (5 progów: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%) oraz karta podatkowa (stawka ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego). Określić należy również formę wpłat zaliczki (miesięczną, kwartalną, uproszczoną).

Kolejne pola dotyczą rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje, brak ewidencji), podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dopuszczalne jest samodzielne prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorcę.

W dalszych punktach określić trzeba, czy prowadzony będzie zakład pracy chronionej, czy prowadzone będzie zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości, czy prowadzona jest działalność gospodarcza wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych. Jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki/spółek cywilnych, konieczne jest wskazanie ich danych. W formularzu wskazać też należy informację o małżeńskiej wspólności majątkowej (jeżeli istnieje).

Ostatnia strona druku dotyczy danych identyfikacyjnych rachunków bankowych wnioskodawcy (może być to zarówno rachunek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i osobisty rachunek bankowy). Jeżeli przedsiębiorca posiada numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych, należy je wskazać. Podobnie wtedy, gdy udzielił on pełnomocnictwa do prowadzenia swoich spraw (podać trzeba też dane pełnomocnika, wraz z jego adresem zamieszkania, wykonywania działalności gospodarczej albo siedziby i adresem do doręczeń oraz zakresem pełnomocnictwa). Tutaj też określić można załączniki do wniosku.

Końcowe pola wniosku wskazują miejscowość i datę jego złożenia oraz umożliwiają własnoręczne podpisanie go przez przedsiębiorcę lub uprawnioną osobę.

Stan na: 3.07.2018 r.