Wpis do KRS – kto podlega rejestracji w KRSie?
Księgowość

Wpis do KRS – kto podlega rejestracji w KRSie?

Część osób myśli, że do założenia firmy wystarczy stworzenie jej strony internetowej, posiadanie siedziby swojego przedsiębiorstwa czy też reklamowanie go. W rzeczywistości, warunkiem legalnego funkcjonowania działalności gospodarczej, jest jej zarejestrowanie w stosownym spisie. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie tejże Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Często jednak konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kto podlega temu obowiązkowi, jak go wykonać oraz, co grozi za jego niedopełnienie?

Co to jest KRS?

Przed przystąpieniem do omówienia kwestii rejestracji w nim, warto odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: co to jest KRS? Jest to działająca od stycznia 2001 roku (na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 roku) ewidencja, w której znajdują się różnego rodzaju podmioty, mające znaczenie dla istnienia narodowej gospodarki.

Dzieli się ona na trzy oddziały – rejestr przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także dłużników niewypłacalnych. Chociaż spisy te działają niezależnie od siebie, to możliwym jest umieszczenie danej jednostki w dwóch z nich.

Oznacza to zarówno, iż każdy przedsiębiorca może zostać zapisany jako dłużnik, jak i to, że organizacja pozarządowa (np. fundacja) może jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą. Dobrze jest mieć na uwadze to, że wszystkie rejestry wchodzące w skład KRS są jawne, więc każdy może w dowolnej chwili sprawdzić dane wszystkich figurujących na nich podmiotów gospodarczych.

Kto powinien zarejestrować się w KRS?

Chcąc otworzyć firmę, trzeba dokładnie sprawdzić, gdzie powinna ona zostać zarejestrowana. Zgłosić działalność do tej ewidencji i otrzymać swój numer KRS, powinny przede wszystkim:

  • spółki w rozumienia prawa handlowego – jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne i komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie państwowe i europejskie;
  • przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne;
  • jednostki badawczo-rozwojowe;
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i wzajemnej reasekuracji;
  • oddziały zagranicznych przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Rejestrować się w KRS nie muszą m.in. prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne – pomimo faktu, iż wedle funkcjonującej od lipca 2004 roku Ustawy o Swobodzie Gospodarczej, są one (podobnie jak wszystkie posiadające zdolność prawną osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki organizacyjne, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą) przedsiębiorcami.

Jak zarejestrować się w KRS?

W niektórych sytuacjach, polskie prawo przewiduje wpisanie danej firmy do Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu. W pozostałych jednak musi się to odbyć na wniosek podmiotu, czyli osoby prowadzącej działalność.

Wniosek o wpisanie działalności gospodarczej do ewidencji KRS należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia faktu, który przesądził o postanowieniu rejestracji. Dokonuje się tego poprzez złożenie w formie papierowej bądź też elektronicznej stosownego formularza (inne druki obowiązują  poszczególne rodzaje spółek, spółdzielnie etc.), który można uzyskać w sądzie albo pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warto wiedzieć i zapamiętać, iż za niedopełnienie obowiązku wpisania do KRS firmy, spółdzielni czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (które zgodnie z przepisami powinny znaleźć się w tym wykazie), sąd rejestrowy może nałożyć na jej właściciela grzywnę i równolegle wyznaczyć mu dodatkowy termin uzyskania wpisu do KRS. Jeżeli tego również nie zrobi, otrzyma kolejną grzywnę, a nawet może zostać podjęta decyzja o rozwiązaniu jego działalności.

Procedury działają podobnie również w przypadku braku aktualizacji danych widniejących w KRS, ponieważ zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje w nim domniemanie prawdziwości informacji. Co za tym idzie, jeśli wskutek figurowania w nim błędnego adresu, do przedsiębiorstwa nie dotrze przesyłka lub jest ono reprezentowane przez osobę nieupoważnioną, winę ponosi wyłącznie jego właściciel, na którym spoczywał obowiązek skorygowania danych w ewidencji.

Stan na: 8.08.2018 r.