NIP-2 – jak go wypełnić?
Księgowość

NIP-2 – jak go wypełnić?

Formularz NIP-2 dotyczy zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, będących podatnikami lub płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), do których skierowany jest formularz NIP-8.

Podstawą prawną dla składania formularza NIP-2 jest Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgłoszenie należy kierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

NIP-2 – wzór wypełnienia

NIP-2 druk składa się z czterech stron i dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W formularzu wypełnić należy pola jasne w następujący sposób: na maszynie, komputerowo lub odręcznie, pamiętając o dużych, drukowanych literach i stosując czarny lub niebieski kolor. Pozostałe pola uzupełnia urząd skarbowy.

Formularz składa się z siedmiu części.

Część pierwsza dotyczy celu i miejsca złożenia zgłoszenia. Określić trzeba, czy jest to zgłoszenie identyfikacyjne czy zgłoszenie aktualizacyjne oraz należy wskazać naczelnika urzędu skarbowego, do którego zgłoszenie jest kierowane.

W drugiej części druku znajdują się dane składającego. Tutaj wskazać należy: dane identyfikacyjne (pełną nazwę, nazwę skróconą, numer identyfikacyjny REGON oraz zaznaczyć fakt ewentualnych zmian w tym zakresie), informację o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (jeśli takie uzyskano), dane o rejestracji (nazwę i organ prowadzący rejestr, nazwę rejestru, datę rejestracji lub zmiany, numer w rejestrze oraz zaznaczyć fakt ewentualnych zmian w tym zakresie), daty dotyczące działalności (w tym: rodzaj daty – rozpoczęcia działalności, ustania bytu prawnego, zawieszenia działalności lub wznowienia jej), adres siedziby (kraj, województwo, powiat, gminę, ulice, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę), dane kontaktowe (w tym: telefon, fax, e-mail, adres elektroniczny i adres korespondencyjny), adresy miejsc prowadzenia działalności (wraz z powodem zgłoszenia adresu – może to być prowadzenie jej pod tym adresem lub zakończenie działalności w tym miejscu) oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Trzecia część formularza poświęcona jest informacjom dotyczącym rachunków. Podać w stosownych polach trzeba dane: rachunków związanych z prowadzoną działalnością (rachunku do zwrotu podatku lub nadpłaty, pozostałych rachunków związanych z prowadzoną działalnością) oraz innych rachunków (w tym: rachunku właściwego do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego). W ten sposób poinformować można również o fakcie zlikwidowania rachunków.

W czwartej części druku scharakteryzować należy formę organizacyjno-prawną, powiązania oraz dodatkowe informacje. Wybrać można spośród czterech form organizacyjnych (podmiot posiadający wyodrębnione jednostki wewnętrzne, które podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu – jednostka macierzysta; wyodrębniona jednostka wewnętrzna, która podlega obowiązkowi ewidencyjnemu; podmiot, który nie jest wyodrębnioną jednostką wewnętrzną i nie posiada takich jednostek; podatkowa grupa kapitałowa) oraz dwóch podstawowych form prawnych (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W dalszej kolejności zaznaczyć trzeba szczególną formę prawną (np. uczelnia, fundusz, przedszkole lub państwowa jednostka organizacyjna). W przypadku podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed 1 grudnia 2014 roku, w związku z czym nie nadano im NIP, wskazać należy również odpowiedni podmiot z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W kolejnych polach uzupełnić trzeba (w uzasadnionych przypadkach) informacje związane z jednostką macierzystą (identyfikator podatkowy NIP, numer identyfikacyjny REGON, pełna nazwa), wyodrębnioną jednostką wewnętrzną (w tym powód zgłoszenia jednostki – utworzenie, zmiana danych lub likwidacja, nazwy, identyfikator podatkowy NIP, numer identyfikacyjny REGON, adres) albo wspólnikiem lub spółką tworzącą grupę kapitałową (w tym powód złożenia informacji – zgłoszenie przystąpienia do spółki lub grupy kapitałowej, wystąpienie z nich, zmiana danych, data wystąpienia tych okoliczności, rodzaj podmiotu, forma uczestnictwa, nazwa, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, numer identyfikacyjny REGON). To także miejsce na dodatkowe informacje, np. kod PKD czy status szczególny.

Piąta część druku dotyczy informacji o załącznikach. W szóstej części (dane i podpisy osób reprezentujących składającego) znaleźć muszą się: data wypełnienia formularza, pieczęć składającego, imiona, nazwiska i identyfikatory podatkowe NIP lub PESEL oraz podpisy i pieczątki osób, które reprezentują składającego formularz.

Część siódma to miejsce na adnotacje urzędu skarbowego. Składający formularz nie powinien wypełniać widniejących w tej części pól.

Stan na: 20.07.2018 r.