Koncesja na sprzedaż alkoholu – warto wiedzieć
Księgowość

Koncesja na sprzedaż alkoholu – warto wiedzieć

Działalność wiążąca się z detaliczną sprzedażą alkoholu (np. w sklepie lub restauracji) wiąże się z koniecznością uzyskania oddzielnych zezwoleń na handel piwem, winem oraz napojami spirytusowymi. Obowiązują trzy rodzaje zezwoleń, odpowiadające mocy alkoholu. Pierwsze z nich dotyczy piwa oraz napojów o zawartości do 4,5% alkoholu, druga – napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (oprócz piwa), natomiast trzecia – alkoholi wysokoprocentowych (zawierających ponad 18% alkoholu).

Pozyskanie odpowiedniego zezwolenia (lub zezwoleń) jest niezbędne. Sprzedaż produktów tego typu bez niego lub wbrew jej warunkom oznacza popełnienie przestępstwa, za które grozi kara grzywny.

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – jak załatwić sprawę?

Zezwolenie (potocznie koncesja) na sprzedaż alkoholu wydawana jest przez urzędy miast i gmin. Można się o nią ubiegać w dowolnym momencie, np. w chwili rozszerzania swojej działalności gastronomicznej. Sprawę tę można załatwić bezpośrednio w urzędzie lub listownie.

Uzyskanie zezwolenia potrwać może miesiąc, a w wyjątkowych okolicznościach – dwa miesiące.

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu: krok po kroku

W pierwszej kolejności sporządzić należy wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Jeden formularz może obejmować wniosek o wszystkie trzy funkcjonujące zezwolenia. Pamiętać należy o prawidłowym podpisaniu dokumentu: np. przez jedną osobę, jeśli ustanowiono jednoosobową reprezentację podmiotu, lub przez wszystkich wspólników, jeśli o koncesję stara się spółka cywilna.

Do wniosku dołączyć należy: decyzję o zatwierdzeniu zakładu i wpisaniu go do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku m.in. lokali gastronomicznych), dokument, który potwierdza tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Dokumenty dołączone muszą zostać w oryginałach.

W drugim kroku urząd miasta lub gminy zweryfikuje kompletność wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, przedsiębiorca będzie miał na to 7 dni od momentu otrzymania stosownego wezwania. Niezłożenie ich poskutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania lub zwrotem wniosku.

Następny krok to opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Opinia dotyczy przede wszystkim zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z podjętymi uchwałami rady gminy. Warto już wcześniej zapoznać się z tymi aktami prawnymi, w szczególności w odniesieniu do zasad usytuowania miejsc sprzedaży (np. wymaganych odległości od szkół i kościołów) i podawania napojów zawierających alkohol. Rady gminy ustalają również maksymalną liczbę koncesji, którą można wydać na określonym terenie. Spełnienie lub niespełnienie wszystkich tych warunków poskutkuje opinią (pozytywną lub negatywną).

Kolejna kwestia to opłacenie zezwolenia. Jest to wymagane jeszcze przed otrzymaniem koncesji, jeśli sprzedaż napojów alkoholowych dopiero ma się rozpocząć. W przypadku uzyskiwania zezwoleń na kolejne lata uwzględnić w opłacie należy wartość sprzedaży za poprzedni rok (w kwotach brutto, wraz z podatkiem VAT i akcyzą) odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu. Skalkulowaną opłatę należy uiścić na rachunek bankowy gminy.

W przypadku ubiegania się o pozwolenie w ciągu roku, opłatę obliczyć trzeba proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. Przyjąć tutaj należy działanie: 525 zł / liczbę dni w roku x liczbę dni do końca roku kalendarzowego (np. koncesja na piwo i napoje zawierające nie więcej niż 18% alkoholu) albo 2100 zł / liczbę dni w roku x liczbę dni do końca roku kalendarzowego (w odniesieniu do napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu).

Poprawny wniosek, odpowiednia lokalizacja punktu sprzedaży oraz zapłata za zezwolenie poskutkują wydaniem koncesji na przynajmniej dwa lata (w odniesieniu do placówek handlu detalicznego, takich jak sklep czy stacja benzynowa) lub cztery lata (w przypadku placówek gastronomicznych, takich jak restauracja czy pub).

Pamiętać jednak należy, iż o przyznaniu zezwolenia – w sytuacji, gdy urząd otrzymał więcej wniosków niż przewidziano w limicie koncesji – decydować może odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego, który już działa (im większa jest ta odległość, tym większa szansa na otrzymanie koncesji) lub liczba punktów sprzedaży, które są już prowadzone przez wnioskodawcę (im mniejsza ich liczba, tym szansa na zezwolenie większa).

Ponadto, gdy wniosek jest formalnie prawidłowy, ale posiada uchybienia merytoryczne, urząd odmówi wydania zezwolenia.

Stan na: 25.07.2018 r.