Własna Działalnośćwww.dzialalnosc.pl
Formy działalności |  Tani pracownik |  Poradnik VAT |  Kredyty dla firm  |  Leasing  |  Kursy walut

Jak efektywnie zarządzać firmą?

Kto nas nie marzy o własnej firmie ? Jednak posiadanie własnej firmy nie oznacza efektywnej pracy oraz sukcesu, trzeba bowiem jeszcze efektywnie zarządzać firmą. Obecnie kiedy rynek jest bardzo konkurencyjny sprostanie oczekiwaniom klientów jest coraz trudniejsze.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Każdy początkujący przedsiębiorca powinien wiedzieć o możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aktualnie jedną z możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dotacja unijna.

Prawo pracy w pigułce

Każdy powinien doskonale poznać prawo pracy? Jako gałąź prawa regulująca stosunki społeczne z pracą, jest niezwykle istotna w przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć o tym, że pracodawca to osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

Pomysł na biznes

Nowy biznes to przede wszystkim realizacja dobrego pomysłu na firmę, często zadajemy sobie pytanie jak będą wyglądały nasze finanse za 5 lat, jaka jest różnica pomiędzy pracownikiem, z właścicielem firmy?

Prawne aspekty działalności gospodarczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy powinien wiedzieć o kilku aspektach prawnych bez których tego typu przedsięwzięcie nie miało by możliwości zaistnienia. Na rynku jest wiele kompleksowych poradników dla osób rozpoczynających działalność.

Własna działalność gospodarcza - załóż firmę
Dla tych, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę przygotowaliśmy krótki poradnik, przybliżający procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej.

Tutaj dowiesz się co, gdzie, jak i za ile należy załatwić, by zostać Przedsiębiorcą!

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Urząd gminy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz- zgłoszenie.

Zobacz: przykładowe zgłoszenie

Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Termin

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Opłaty

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Urząd Statystyczny - REGON
Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Urząd gminy wyręcza wówczas przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.

Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się „czasowo” bardziej opłacalne, gdyż urzędy często wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”. Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww. zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.

W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym – musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (patrz krok pierwszy).

Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem” We wniosku podaje się następujące dane:
 • nazwa
 • adres siedziby
 • PESEL
 • nazwisko i imiona
 • adres zamieszkania
 • adres do korespondencji
 • forma organizacyjno -prawna
 • forma własności
 • nazwa organu ewidencyjnego
 • data wpisu do rejestru ewidencyjnego
 • nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny
 • rodzaje wykonywanej działalności (numery PKD)
Termin

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON.

Opłaty

Procedura bezpłatna

Bank - Firmowe konto bankowe, podatki, ZUS
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
 • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

UWAGA! Do założenia rachunku bankowego zobowiązują również przepisy Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o systemie ubezpieczeni społecznych.

Podatki

Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.

Przepisu tego nie stosuje się:
 • do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi
 • do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów .
ZUS

Zgodnie z art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:
 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy - osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o REGON firmy
 • zaświadczenie o NIP
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmowych kont internetowych

Urząd skarbowy - Zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej
Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które posiadają już NIP – składają zgłoszenie aktualizacyjne) Patrz: Krok pierwszy.

W przypadku gdy złożyliśmy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem urzędu gminy – po załatwieniu formalności w banku i uzyskaniu numeru konta oraz po otrzymaniu z urzędu statystycznego zaświadczenia o numerze REGON należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz z uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopią zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Zgłoszenia można też dokonać bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.

Dane teleadresowe urzędu skarbowego znajdziesz w bazie urzędów skarbowych.

Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1.

Pobierz druk NIP-1

Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy.

W urzędzie skarbowym należy wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Do wyboru są: Zdecydować musimy także czy firma będzie płatnikiem VAT.

Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą pamiętać, iż przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R.

Pobierz druk VAT-R

W momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego firma staje się zarejestrowanym podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania zwrotów.

Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie na druku VAT-5.

Więcej na temat podatku VAT czytaj w poradniku Dla podatników VAT

Opłaty

Zgłoszenie VAT - 152 zł

ZUS - Zgłoszenie do ubezpieczeń
W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy).

Dane teleadresowe oddziału ZUS znajdziesz w bazie oddziałów ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA.

Do zgłoszenia ZFA należy dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

Pobierz program służący do sporządzania, wydruku i wysyłania dokumentów do ZUS: Płatnik

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu (jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:
 • emerytalnemu
 • rentowym
 • wypadkowemu
w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania.

Przedsiębiorcy podlegają także obowiązkowemu
 • ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na
 • Fundusz Pracy
Dobrowolnie natomiast można opłacać składki na
 • ubezpieczenie chorobowe
Informacje na temat wysokości składek ZUS dla Przedsiębiorców znajdziesz w Informatorze

Opłaty

Procedura bezpłatna

Życzymy powodzenia - w razie wątpliwości poradź się serwisu Firma


 · Aktualności:

Bezpieczeństwo militarne Polski. Zacieśniamy współpracę z NATO i USA
Donald Tusk rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO, a Tomasz Siemoniak z szefem amerykańskiego MON.]]>
Światowy fundusz rozpoczyna działalność w Polsce
Amundi chce mieć w 2016 roku aktywa warte 4 miliardy złotych.]]>
Wybieramy najlepszy ekonomiczny blog w polskiej sieci!
Kto jest najlepszy w biznesowej blogosferze? Przekonamy się już pod koniec maja, kiedy poznamy laureatów konkursu Ekonomiczny Blog Roku 2014 Money.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od dziś.]]>
ZUS czy OFE? Zobacz, kto lepiej zarządzał naszymi pieniędzmi
Money.pl przeanalizował, jak w ciągu ostatnich kilkunastu lat radziły sobie instytucje odpowiedzialne za oszczędności Polaków. ]]>
Badanie dla Money.pl: OFE czy ZUS? Ponad połowa Polaków nie wie, co musi zrobić
Zatrważające dane: aż 67 procent Polaków nie wie, na czym polega możliwość wyboru w ramach emerytalnej reformy - wynika z badania Mands.]]>
Kary KNF dla Idea TFI i dla IDM. Komisja: naruszono interesy klientów
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę w wysokości 1 mln zł na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.]]>
Ustawa o OFE niekonstytucyjna? Wniosek pracodawców do Trybunału
Ustawa doprowadziła do wywłaszczenia obywateli bez zapewnienia odszkodowania - uważa Konfederacja Pracodawców Lewiatan.]]>
Banki w Polsce lepiej oceniane. Powód?
Analitycy oczekują, że sektor bankowy będzie korzystał na obecnym przyspieszeniu naszej gospodarki.]]>
Bank rosyjskiego miliardera zamyka oddziały na Krymie
Ukraina i kraje zachodu, które nie zaakceptowały aneksji Krymu, zamykają banki w regionie.]]>
Giełda w górę, złoty bez zmian
Czwartek na rynkach finansowych według analityka Admiral Markets.]]>
Kolejne lepsze dane z USA. Co z dolarem?
Poza danymi z USA warto było dzisiaj zerkać także na Kanadę.]]>
Ubezpieczenie assistance. 5 sytuacji, w których może cię zawieść
Sprawdź, czy wykupiona polisa rzeczywiście chroni twój samochód ]]>
"Kilometrówka" sposobem na pełne odliczenie VAT
Nowe prawo zacznie obowiązywać już 1 kwietnia. Pozwala zaoszczędzić, ale...]]>